Programa Proxectos Técnicos Monumentos

 

 

 

O Consorcio de Santiago convoca a primeira edición de subvencións en especie para a elaboración, por parte do Consorcio, dos proxectos técnicos para a realización de obras de mantemento e rehabilitación dos grandes monumentos do ámbito da Cidade Histórica de Santiago de Compostela incluido na listaxe de Patrimonio Mundial da UNESCO. Convocatoria 2024. 

 

 Que se subvenciona?

- Redacción da documentación de proxectos técnicos para a realización de obras de conservación ou melloras que sexan necesarias no inmoble ou do seu entorno natural ou paisaxístico.
- Dirección facultativa de obras correspondentes á documentación e redacción técnica anterior.
- Redacción do Plan de Mantemento do inmoble.

 

Que persoas poden beneficiarse?

- Persoas ou entidades, tanto públicas ou privadas sen ánimo de lucro, que ostenten a titularidade do inmoble.
- Persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas sen ánimo de lucro que acrediten unha cesión do inmoble durante 10 anos no momento de presentación da solicitude.

 

Cales son os requisitos dos inmobles? 

- Localizarse no ámbito da Cidade Histórica de Santiago de Compostela incluido na lista de Patrimonio Mundial da UNESCO desde 1985 con número 347. Inclúese na listaxe o ámbito do Conxunto de Conxo, polo que o ámbito de actuación da convocatoria corresponde co Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Compostela, PE-1, e o ámbito do Conxunto de Conxo, PE-1R.
- Ter o seguinte nivel de catalogación:

  • Nivel 1: Edificios monumentais e de valor excepcional, arquitectónico, histórico-artístico e cultural no PE-1.
  • Nivel 2: Edificios de características singulares e de elevado valor arquitectónico, histórico ou cultural no PE1.
  • Nivel 1 no PE-1R, o que inclúe atopa a Igrexa, Mosteiro e Hospital Psiquiátrico de Conxo, e os seus xardíns, hortas, accesos e núcleos da contorna.

- Estar destinados, polo menos por 10 anos a un uso característico, maioritario e preexistente ou proposto de oficinas clase III, docente, universitario, sanitario, asistencial, socio-cultural, relixioso, recreativo e administración pública e institucional, según o PE1.

 

Convocatoria 

Convocatoria de subvencións en especie para a elaboración por parte do Consorcio de Santiago dos proxectos técnicos para a realización de obras de mantemento e rehabilitación dos grandes monumentos do ámbito da Cidade Histórica de Santiago de Compostela incluído na lista de Patrimonio Mundial da UNESCO no 2024, publicada no BOE nº18 do sábado 20 de xaneiro do 2024. 


Prazo 

O praxo de presentación de solicitudes é ata o martes 20 de febreiro na sede electrónica do Consorcio de Santiago (https://www.consorciodesantiago.gob.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=24207) e no Rexistro do Consorcio de Santiago (Rúa do Vilar, 59, 981 57 47 00) ou por calquera dos medios admitidos na Lei do Réxime Xurídico e Procedemento Administrativo Común, facendo chegar por fax ao Consorcio ou por correo electrónico (gerencia@consorciodesantiago.org) o resgardo da solicitude o mesmo día da presentación. As persoas xurídicas están obrigadas a presentar a documentación a presentar a documentación a través de medios electrónicos. Tanto presencialmente como por vía telefónica atenderanse as consultas. 


         


Galego