Consello de Administración

Principais competencias do Consello de Administración:

-A formulación de propostas ao Real Padroado

-A aprobación das actuacións e proxectos consensuados

-A aprobación da programación plurianual e do presuposto anual

-A aprobación do regulamento orgánico e de funcionamento interno

 

Presidenta
Dna. Goretti Sanmartín Rei

Alcaldesa de Santiago de Compostela

 

Vicepresidentes

Dna. María del Pilar Paneque Sosa

Subsecretaria do Ministerio de Facenda e Función Pública

D. Román Rodríguez González

Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia

 

Vogais

D. Jesús Manuel Gómez García
Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Dna. María Pérez Sánchez-Laulhé
Subsecretaria do Ministerio de Cultura e Deporte 

D. Diego Pouso Calvo
Vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia

D. Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia

D. Borja Verea Fraiz
Concelleiro do Excmo. Concello de Santiago de Compostela

D. Gonzalo Muíños Sánchez
Concelleiro do Excmo. Concello de Santiago de Compostela

 

Teñen dereito de asistencia, con voz e sen voto:

D. José Manuel González García
Vicesecretario do Concello de Santiago de Compostela e secretario do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela

Dna. Belén Hernández Lafuente
Xerente do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela

D. Juan Ramón González Carnero
Interventor do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela e interventor do Concello de Santiago de Compostela

 

Por invitación da presidencia: 

Dna. María Rozas Pérez
Concelleira do Excmo. Concello de Santiago de Compostela