Consello de Administración

Principais competencias do Consello de Administración:

-A aprobación do regulamento orgánico e de funcionamento interno.

-A aprobación da programación plurianual.

-A aprobación do orzamento anual.

-A formulación de propostas ao Real Padroado.

-A designación e cese do xerente, a petición do Presidente.


Presidente
D. Xosé Antón Sáchez Bugallo

Alcalde de Santiago de Compostela

 

Vicepresidentes

Dna. María del Pilar Paneque Sosa

Subsecretaria de Facenda 

D. Román Rodríguez González

Conselleiro de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia

 

Vogais

D. Jesús Manuel Gómez García

Subsecretario do Ministerio de Fomento

D. Javier García Fernández

Subsecretario do Ministerio de Cultura e Deporte 

D. Alfonso Rueda Valenzuela

Vicepresidente da Xunta de Galicia e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

D. Valeriano Martínez García

Conselleiro de Facenda da Xunta de Galicia

D. Agustín Hernández Fernández de Rojas

Concelleiro do Concello de Santiago de Compostela

D. Martiño Noriega Sánchez

Concelleiro do Concello de Santiago de Compostela

 

Teñen dereito de asistencia, con voz e sen voto:

D. José Ramón Alonso Fernández

Secretario do Concello de Santiago de Compostela e secretario do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela

Dna. Belén Hernández Lafuente

Xerente do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela

Dna. Consuelo Lage Ferrón

Interventora do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela

 

Asiste por invitación da presidencia:

Dna. Goretti Sanmartín Rei

Concelleira do Concello de Santiago de Compostela